شعار سال 97-1
 
  
شنبه 21 تير 1399   22:49:53
وزير نفت
چهارشنبه 23/1/1385

 

كاركنان محترم صنعت نفت در سراسر كشور مي‌توانند از طرق ذيل نظرات، پيشنهادات و درخواست‌هاي خود را جهت انعكاس به وزير محترم نفت ارسال نمايند.

 وزير محترم نفت
 پست الكترونيكي  vazir-naft@mop.ir
 شماره تلفن پيام‌گير شبانه‌روزي 021 88917755

 

 


كاركنان محترم صنعت نفت در سراسر كشور مي‌توانند از طرق ذيل نظرات، پيشنهادات و درخواست‌هاي خود را جهت انعكاس به وزير محترم نفت ارسال نمايند.

 وزير محترم نفت
 پست الكترونيكي vazir-naft@mop.ir
 شماره تلفن پيام‌گير شبانه‌روزي021 88917755
 ستاد طرح تكريم اداره كل بهره‌وري و هماهنگي تحول اداري وزارت نفت
 پست الكترونيكي takrim_naft@nioc.org
 شماره تلفن021 88808857
 شماره دورنگار Fax021 88808858

مراجعين و كاركنان محترم صنعت نفت در سراسر كشور مي‌توانند به صورت شبانه‌روزي مسائل، مشكلات و پيشنهادهاي خود را در ارتباط با نحوه اجراي طرح تكريم و سلامت اداري از طريق ذيل به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام نمايند.

 جناب آقاي خاكساري
 بازرس ملي طرح تكريم و ستاد هماهنگي و نظارت بر ارتقاء و مقابله با فساد اداري و رشوه
 پست الكترونيكي
 با Encoding: Arabic or UTF-8 ارسال نماييد.
 khaksary@mporg.ir
 شماره تلفن021 33272303
 شماره دورنگار Fax021 33274985
 پيام‌گير تلفني شبانه‌روزي ستاد طرح تكريم سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور021 33274949


اداره كل بهره‌وري و تحول اداري وزارت نفت  

 


مجری سایت : شرکت سیگما